آموزش مجازی آموزشکده ی فنی شهدای اهواز

با توجه به وضعیت پیش آمده به جهت انتشار ویروس کرونا، تدریس ریاضی عمومی ، برای دانش جویان محترم آموزشکده ی فنی شهدای اهواز را از طریق این سایت دنبال می کنیم. توجه داشته باشید که در هر هفته دو فایل و کلیپ آموزش ارسال می گردد. توجه : محتوا را از لینک های زیر …