آموزش ریاضیات گسسته

آموزش ریاضیات گسستهبه صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش ریاضیات گسسته ، پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری ریاضیات گسسته جلسه۱   https://www.aparat.com/v/r3VMH جلسه۲   https://www.aparat.com/v/aDBbo?playlist=536639 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/3Qufs?playlist=536639 جلسه۴   …

آموزش هندسه۳

آموزش هندسه۳ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۳ ، پایه ی دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۳ جلسه۱ https://www.aparat.com/v/B6C5I?playlist=536616 جلسه۲ https://www.aparat.com/v/1pYho?playlist=536616 جلسه۳ https://www.aparat.com/v/WJP61 جلسه۴ https://aparat.com/v/6P2SI جلسه۵ https://aparat.com/v/zVk5x جلسه۶ https://aparat.com/v/IL9Mg جلسه۷ …

آموزش هندسه۱

آموزش هندسه۱ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۱ ، پایه ی دهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۱ جلسه۱   https://www.aparat.com/v/zLVZA?playlist=321422 جلسه۲   https://www.aparat.com/v/2SEWO?playlist=321422 جلسه۳   https://www.aparat.com/v/6dGsF?playlist=321422 جلسه۴   https://www.aparat.com/v/qhRQm?playlist=321422 جلسه۵ …

آموزش هندسه۲

آموزش هندسه۲ به صورت کلیپ دانش آموزان و علاقه مندان ، برای دریافت آموزش هندسه۲ ، پایه ی یازدهم رشته ی ریاضی فیزیک ، می توانند از لینک های ذیل این متن استفاده نمایند. لینک کلیپ های تدریس مدرس : جابرعامری هندسه۲ https://www.aparat.com/v/3rfW6?playlist=321388   جلسه۱ https://www.aparat.com/v/wrg2Q?playlist=321388   جلسه۲ https://www.aparat.com/v/2Cg3T?playlist=321388   جلسه۳ https://www.aparat.com/v/XblVx?playlist=321388   جلسه۴ https://aparat.com/v/7N2et …