چند ترسيم جالب هندسي

در لينك زير چند ترسيم مفيد هندسي كه مي تواند به معلمان در تفهيم درس ترسيمات هندسي كمك هاي مؤثري داشته باشد، قابل مشاهده است.اين ترسيمات كه در سايت كانون آموزش رياضيات آراز درج شده به رسم امانت فقط لينك آنها قرار داده شده است. لينك مشاهده ي ترسيمات هندسي

دريافت دو نرم افزار ساده ولي مفيد رياضي

اين دو نرم افزار بسيار ساده مي باشند و مي توانند براي دانش آموزان و معلمان مفيد واقع شوند.    نرم افزار يك  eigenmath132.exe [۵۱۶ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۴۴۷۹) نرم افزار دو   grapher.exe [۸۴۱٫۷۷ کيلوبايت] ( تعداد دانلود: ۳۴۹۲)   اميد است كه مورد استفاده قرار گيرند.